แบบประเมินสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล


รายละเอียดการทดสอบ

เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง (Self-assessment Tool) เพื่อประเมินความรู้(Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะ(Attributes) เพื่อรับทราบจุดเด่นและข้อจำกัดพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงข้อจำกัด เพื่อประโยชน์สุงสุดในการใช้เครื่องมือ ผุ้ทำแบบประเมินของเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจสามารถเป็นได้ทั้งผู้ประกอบธุรกิจ คนที่วางแผนที่จะทำธุรกิจ หรือคนทั่วไปที่มีคาวามต้องการจะวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองทางธุรกิจ