ระบบคลังความรู้ SMEs


ข้อมุลของผู้รับการประเมิน

คุณพัฒนาพร ใจรักดี

สรุปข้อมูลผู้ประเมิน

Leadership 70%

Negotiation 60%

Creativity 50%

Focus 40%

Passion 60%

Action 60%

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุดและมากกว่า หรือ เท่ากับ 60%
คุณมีความโดดเด่นในด้าน
ความเป็นผู้นำ
ด้านที่มีคะแนนน้อยกว่า 60%
ด้านที่ควรต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คุณควรพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์
คุณควรพัฒนาในด้าน Focus
ด้านที่คะแนนมากกว่า หรือเท่ากับ 60% แต่ไม่ใช่ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Recommended)
คุณควรพัฒนาในด้านการเจรจาธุรกิจ
คุณควรพัฒนาในด้าน Passion
คุณควรพัมนาในด้าน Action